KHU SINH THÁI MƯỜNG THANH DIỄN LÂM

  -  

Với tổng diện tích 6ha, công viên nước được tạo thành những phân khu tác dụng khác nhau: